Loading...
Навіны

СТАЎЛЕННЕ СЛУГІ БОЖАГА ДА СВАЙГО ЦЯРПЕННЯ

«Дай мне, Пане, цярпецъ

і быцъ прыніжаным дзеля Цябе».

Зыгмунт з маленства ахвяроувау Богу ўсе свае цярпенні. Дзевятнаццігадовы хлопец, семінарыст другога года навучання, Зыгмунт так пісаў да сваіх бацькоў: «Ведаю, што гэта толькі пачатак усіх тых адрачэнняў і ўтаймаванняў, якія павінны выпасці мне на святарскім шляху. 3 радасцю прыму іх, бо заплата за іх большая».

За год да прыняцця сакрамэнту пасвячэння Зыгмунт Лазінскі напісаў: «Пане, я гатовы ісці туды, куды кажаш. Калі пакінеш мне выбар — выбіраю Твой крыж. Але, Пане, Ты вядзі мяне і дадай адвагі, вучы, як мне трымацца Твайго крыжа».

Яшчэ маладым святаром Зыгмунт Лазінскі быў арыштаваны і адбываў прызначанае царскім міністрам унутраных спраў пакаранне ў калоніі сяла Аглона. Там ён цалкам ахвяраваў сваё жыццё Богу. Зыгмунт прасіў, каб усялякія цярпенні, якія выпадуць на яго долю, ён мог пераносіць на хвалу Божую, для ўшанавання Багародзіцы і святых, а таксама для вялікай карысці Хрыстовага Касцёла, краю, бліжніх і ўсяго чалавецтва .

Наследуючы ўкрыжаванага Хрыста, ён прагнуў цярпення ці нават мучніцтва. Слуга Божы любіў крыжы і прыніжэнне, бо хацеў далучыцца да мукі Збауўцы і спрычыніщца да збаўлення людсюх душаў (пар. Клс 1, 24). Больш за тое, ён прасіў аб узрастанні ў любові да цярпенняў дзеля болыпай хвалы Хры­ста, спадзеючыся, што ў вечнасці яны будуць разам. Зыгмунт Лазінскі быў чалавекам глыбокай надзеі. Ён ахвяраваў свае жыццё і  цярпенні таксама і за веру. Лічыў, што любіць Бога немагчыма без самаадрачэння. Менавіта таму ён яднаў з любоў’ю ахвяру розуму, волі і  сэрца. Адтуль, здаецца, паходзіла яго прагненне цярпенняў і імкненне да самаахвярнасці дзеля хвалы Божай і дзеля таго, каб знайсці ўпадабанне ў Езуса Хрыста.

Ён утаймоўваў сябе, што станавілася прычынаю цярпен­няў, але больш за усё цаніў тыя пакуты, якія спасцігалі яго па Божай волі. Слуга Божы часта прасіў вернікаў аб малітоўнай падтрымцы, каб ён мог цярпець у духу Божым. Ён пераносіу цярпенні ціха і толькі тады, калі яны перашкаджалі яму працаваць, звяртаўся да дактароў і  старанна выконваў іх рэкамендацыі.

Зыгмунт Лазінскі так маліўся да Бога: «Дазволь мне, Пане, шмат працаваць і няспынна цярпець для Цябе». «Ахвяруюся Табе ва ўсіх клопатах і смутку, у болі і цялеснай немачы і прашу Цябе дазволіць мне як мага даўжэй жыць у такой пакуце».

«Аддаюся Табе ÿ пoÿнae распараджэнне i ўжо прымаю ўсе кары, выпрабаванні на крыжы, праз якія захочаш мяне наведаць. Менавіта праз ix я буду пазнаваць сведчанне Тваёй асаблівай ласкавасці i міласэрнасці». «Da mihi Domine contemni et pati pro Те» — «Дазволь мне, Пане, цярпець i быць прыніжаным дзеля Цябе».

У цярпеннях i непрыемнасцях слуга Божы ўпapтa не пpaciÿ Бога аб палёгцы, але дзякаваў Яму за пакуты i маліўся аб тым, каб дасканалае нясенне крыжа мела свой плён. Ён пакорна прымaÿ кожнае цярпенне i ўспрымаў яго як сапраўдную працу, якая, маючы ў сабе вялiкi духоўны патэнцыял, прыносіць карысць не толью таму, хто прымае цярпенне, але i яго акружэнню.

Падчас апошняй хваробы Зыгмунт Лазінскі пpaciÿ cвaix наведвальнікаў аб малітве. 1нтэнцыя заўсёды была аднолькавая: каб ён мог больш дасканала цярпець для Хрыста i праз гэта здабываць ласки для церпячых. Слуга Божы нiкoлi не гаварыў пра сваё цярпенне, але спачуваў іншым у ix немачы. Перад сваёю смерцю ён абяцаў мaлiццa за тых, хто npaciÿ яго. Тых жа, на чыю духоўную падтрымку ён мог спадзявацца, заахвочваў маліцца не за сябе, а за душы, церпячыя ÿ чыстцы. У Вялікую пятніцу, за дзень да смерці, Лазінскі сказаў: «У параўнанні з цярпеннямі Пана Езуса маё цярпенне — нішто».

У свaix самых вялiкix няўдачах, цяжкасцях, хваробах i пераследах слуга Божы захоўваў дyxoÿнyю paўнавагу i дасціпнасць. Ён быў перакананы, што ўсё паходзщь з волі Бога або Яго дапушчэння. У надзвычайным спакоі Зыгмунт Лазінскі вытрываў турэмнае зняволенне ў Аглоне, звальненне з пасады выкладчыка духоўнай семінарыі (1898 г.), час, калі яму не дазволілі працягнуць у Рыме вучобу на факультэце біблістыкі, якая павінна была скончыцца праз год. У 1902-м і 1904-м годзе слузе Божаму адмовілі ў заслужаным адпачынку, ён перастаў выконваць і функцыі прафесара Акадэміі, яго прызначылі інспектарам духоўнай семінарыі, што, на думку многіх, было відавочным паніжэннем у пасадзе.

Падчас сваіх хваробаў Зыгмунт Лазінскі прымаў святыя сакрамэнты з найбольшаю пабожнасцю. Ён хацеў памерці ў свядомасці, бо лічыў смерць перамяненнем жыцця.

Гучо Асухоўскі, брат швагра Караля Лазінскага, глядзеў на ксяндза Зыгмунта падчас вясельнай гасціны Багдана Лазінскага, і было ў яго такое ўражанне, што «гэта чалавек, які б пайшоў з усмешкаю на мучаніцкую смерць».